ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สมาคมฯ

 

 

 

 

ประกาศ การขอรับสวัสดิการ

การศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

>> ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับสวัสดิการ คลิก!! <<

************************

 

 ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 67 ประจำปี 2567

 

   

 

ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิก

ประจำปี 2567

 >>คลิก! เพื่อดูประกาศ<<

*****************************

 

ประกาศ การพ้นสภาพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน

สสอค. สสสท. สส.ชสอ.

ประกาศ ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

จากสหกรณ์อื่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

และเงินรับฝากจากนิติบุคคล

 

 

 

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
(ยกเลิกประกาศ ฉบับที่ 14/2566)

ประกาศ การกำหนดวงเงินกู้


ประกาศ กำหนดวงเงินรับฝาก

บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ การใช้บริการห้องประชุม /

อาคารอเนกประสงค์ของสหกรณ์

 >> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ <<


Visitors: 177,767