ประกาศ ขยายระยะเวลา

โครงการเงินกู้พิเศษ COVID-19

ประกาศ ผลการเลือกตั้ง

ประธานกรรมการ ,กรรมการดำเนินการ

และผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565

>> รายชื่อประธานและกรรมการ <<

>> รายชื่อผู้แทนสมาชิก <<

 _____________________________________________

 

ประกาศ งดการให้กู้เงิน

ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2564

ประกาศ โครงการพักชำระเงินต้น

ประกาศยกระดับมาตรการป้องกัน

ไวรัส COVID-19

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นั้น

สหกรณ์ ฯ จึงได้ออกมาตรการเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวดโดยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้


โครงการกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19

ประกาศแจ้งเรื่องช่วยเหลือ

สมาชิกที่ประสบปัญหาการชำระหนี้

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิก

 

 

Visitors: 84,807