** ดาวน์โหลดใบสมัคร ส.ส.ส.ค. ที่นี่!! **

*********

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าสมัคร เงินค่าบำรุง และเงินสงเคราะห์

** อ่านกฎกระทรวง ที่นี่!! **

**************************************

  

 

 

**ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการ

 การศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567**

>> รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการ คลิก!! <<

 

ประกาศ การขอรับสวัสดิการ

การศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

************************

 

 ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

ชุดที่ 67 ประจำปี 2567

 

   

 

ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิก

ประจำปี 2567

 >>คลิก! เพื่อดูประกาศ<<

*****************************

 

ประกาศ การพ้นสภาพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน

สสอค. สสสท. สส.ชสอ.

ประกาศ ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

จากสหกรณ์อื่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

และเงินรับฝากจากนิติบุคคล

 

 

 

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือสมาชิก
(ยกเลิกประกาศ ฉบับที่ 14/2566)

ประกาศ การกำหนดวงเงินกู้


ประกาศ กำหนดวงเงินรับฝาก

บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ การใช้บริการห้องประชุม /

อาคารอเนกประสงค์ของสหกรณ์

 >> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ <<

 

แผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570)

 

Link ดาวน์โหลดเอกสาร 1

Link ดาวน์โหลดเอกสาร 2

Link ดาวน์โหลดเอกสาร 3

Link Video

***************

 

Visitors: 189,582