ประกาศ การใช้บริการห้องประชุม /

อาคารอเนกประสงค์ของสหกรณ์

 >> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ <<

 

ประกาศ เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (สสอค.)

สำหรับปีบัญชี 2566 

ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.)

สำหรับปีบัญชี 2566

ประกาศ รับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นคณะกรรมการดำเนินการ 

ประกาศ รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นผู้แทนสมาชิก

 

ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคาการจ้างบริษัททัวร์

ประกาศ ขยายระยะเวลา

เงินกู้พิเศษ COVID-19

ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคา

การจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์

ประกาศ ผู้ชนะการสอบราคา

จ้างถมดินและทำท่อระบายน้ำ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับสวัสดิการ

การศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี2565

>>> ดูรายชื่อ คลิก! <<<

****************************

 

ประกาศ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

และเงินรับฝาก

 

  

ประกาศ สอบราคาจ้างบริษัททัวร์เพื่อพาผู้แทนสมาชิกศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

  

ประกาศ กำหนดวงเงิน

บัญชีรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ  โครงการพักชำระหนี้

เพื่อช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ. 2565

>> Download ใบสมัคร คลิก!! <<

 

ประกาศ ประชุมผู้แทนสมาชิก

เรื่องการรายงานผลการดำเนินงาน

Visitors: 121,231