ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

ชุดที่ 65 ประจำปี 2565

ประกาศ ขยายระยะเวลา

โครงการเงินกู้พิเศษ COVID-19

 

ประกาศยกระดับมาตรการป้องกัน

ไวรัส COVID-19

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นั้น

สหกรณ์ ฯ จึงได้ออกมาตรการเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวดโดยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้


ประกาศแจ้งเรื่องช่วยเหลือ

สมาชิกที่ประสบปัญหาการชำระหนี้

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิก

 

 

Visitors: 98,808