ประกาศสอบราคา

การจ้างเทพื้นอาคารอเนกประสงค์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด

 ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ

ปันผลและเฉลี่ยคืนรายปี 2564

ประกาศยกระดับมาตรการป้องกัน

ไวรัส COVID-19

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นั้น

สหกรณ์ ฯ จึงได้ออกมาตรการเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวดโดยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้


โครงการกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19

 โครงการเงินฝากพิเศษ 24 เดือน

ประกาศแจ้งเรื่องช่วยเหลือ

สมาชิกที่ประสบปัญหาการชำระหนี้

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิก

 

 

Visitors: 74,197