ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

จำนวน 1 อัตรา

 

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร 

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง ประจำปีบัญชี 2565

>> คลิกเพื่ออ่าน! <<

 

 

ประกาศ งดการให้กู้เงิน

ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2564

ประกาศ โครงการพักชำระเงินต้น

ประกาศยกระดับมาตรการป้องกัน

ไวรัส COVID-19

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นั้น

สหกรณ์ ฯ จึงได้ออกมาตรการเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวดโดยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้


โครงการกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19

ประกาศแจ้งเรื่องช่วยเหลือ

สมาชิกที่ประสบปัญหาการชำระหนี้

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิก

 

 

Visitors: 81,238