ประกาศ การรับสมัครสมาชิก

เพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง ประจำปีบัญชี 2565

1.การรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น "คณะกรรมการดำเนินการ"
2.การรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น "ผู้แทนสมาชิก"
3.การรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น "ผู้ตรวจสอบกิจการ"

 

ประกาศ งดการให้กู้เงิน

ปันผล-เฉลี่ยคืน ปี 2564

ประกาศ โครงการพักชำระเงินต้น

ประกาศยกระดับมาตรการป้องกัน

ไวรัส COVID-19

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เชื้อไวรัส COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นั้น

สหกรณ์ ฯ จึงได้ออกมาตรการเพื่อยกระดับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวดโดยมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้


โครงการกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19

ประกาศแจ้งเรื่องช่วยเหลือ

สมาชิกที่ประสบปัญหาการชำระหนี้

 

ขั้นตอนการสมัคร

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สมาชิก

 

 

Visitors: 78,629